AbbVie Privaatsusteade

Jõustumiskuupäev: 1.jaanuar, 2021

Selles privaatsusteates selgitatakse, kuidas AbbVie OÜ, aadress Rävala pst. 4, Tallinn 10143, Eesti (edaspidi: AbbVie või meie) võib töödelda teie isikuandmeid teie ja AbbVie vahelises veebipõhises ja -välises suhtluses AbbVie teenuste, toodete, teadete ja digilahenduste (sealhulgas veebisaitide ja mobiilirakenduste) kasutamisel, milles on viidatud sellele privaatsusteatele, ning juhtudel, mil AbbVie võib hankida teie isikuandmeid kolmandalt isikult ja neid töödelda (kõik ühiselt edaspidi: AbbVie suhted).

Teie isikuandmed, mida võime koguda

Kuidas me võime isikuandmeid kasutada

Kuidas me võime isikuandmeid avaldada

Lisateave veebisuhtluse kohta ja küpsiseid käsitlev teade

Lisateave California elanikele

Lisateave tööle kandideerijatele

Lisateave tervishoiutöötajatele

Lisateave patsiendi- ja kliendiprogrammides osalejatele

Laste isikuandmete kaitse

Meie kontaktandmed

Teie andmekaitsega seotud õigused ja valikud

Andmete turvalisus ja säilitamine

Juurdepääs meie saitidele kogu maailmas

Muudatused meie privaatsusteates

 

Teie isikuandmed, mida võime koguda

Selles jaotises kirjeldatakse isikuandmete üldisi liike, mida võime koguda selles privaatsusteates kirjeldatud eesmärkidel. Lisateavet selle kohta, milliseid isikuandmete liike me kogume seoses veebisuhtluse, tööle kandideerimise, tervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidega, leiate asjakohastel linkidel klõpsates.

Isikuandmed, mida kogume teilt või muudest allikatest

AbbVie võib koguda isikuandmeid otse teilt, näiteks registreerimisel või küsimustiku täitmisel. AbbVie võib isikuandmeid hankida ka kaudselt, näiteks avalikest allikatest (nt veebisaitidelt või avalikest andmebaasidest), kolmandatest isikutest andmemüüjatelt, tervishoiuteenuse osutajatelt ja tervisekindlustusfirmadelt ning kolmandatest isikutest äripartneritelt. Võime kombineerida isikuandmeid mitmest veebipõhisest ja -välisest allikast. AbbVie võib teie kohta koguda muu hulgas järgmisi isikuandmete liike:

 • otsesed identifikaatorid ja kontaktandmed, sealhulgas teie nimi, aadress, telefoninumber või e-posti aadress;
 • registreerimisteave, näiteks teie kasutajanimi ja salasõna;
 • suhteandmed, sealhulgas teave toodete, ravimeetodite ja terviseseisundite kohta, mis teile huvi pakuvad;
 • tehinguandmed, sealhulgas ostud ja päringud;
 • finantskonto andmed, näiteks teie krediitkaardi number;
 • sissetuleku- ja demograafilised andmed, näiteks kui taotlete mõne meie toote jaoks rahalist abi;
 • tervisega seotud teave, näiteks teave terviseseisundi kohta, meie toodetega seotud ohutus- ja terviseteave või kindlustus- ja demograafilised andmed;
 • maksetega seotud teave juhul, kui osutate AbbVie’le teenust.

[Üles]

Kuidas me võime isikuandmeid kasutada

Võime kasutada teie isikuandmeid teie AbbVie suhetega seotud ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel, teiega suhtlemiseks, AbbVie suhete ning meie toodete ja teenuste täiustamiseks ning muudel ettevõttesisestel eesmärkidel. Lisateavet selle kohta, kuidas me kasutame isikuandmeid seoses veebisuhtluse, tööle kandideerimise, tervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidega, leiate asjakohastel linkidel klõpsates.

Programmide, teenuste ja muu teiega toimuva suhtluse haldamine

Võime kasutada teie isikuandmeid igapäevastel ärieesmärkidel, näiteks maksete töötlemiseks ja finantskonto haldamiseks, lepingute haldamiseks, veebisaidi haldamiseks, ettevõtte üldjuhtimiseks ja aruandluskohustuste täitmiseks. Samuti võime teie isikuandmeid kasutada teie soovitud programmide või teenuste pakkumiseks või AbbVie teenuste haldamiseks, näiteks otseostud, säästuprogrammis osalemine või allahindluse saamiseks registreerumine. See tähendab, et võime kasutada teie isikuandmeid teie küsimustele vastamiseks, teie soovitud teenuste pakkumiseks, optimaalse kliendikogemuse pakkumiseks, meie lepinguliste kohustuste täitmiseks teie ees või teie nõusolekul põhinevate toimingute tegemiseks.

Turundusteated ja teadlikkus haigustest

Pakume turundusteateid, mis reklaamivad AbbVie tooteid, teenuseid, programme, teadusüritusi või nendes osalemist või pakume muud teavet, mis võib teile huvi pakkuda, näiteks teavet kindlate terviseseisundite kohta. Kasutame teie isikuandmeid teile turundusteadete saatmiseks ja saadetavate turundusteadete liikide üle otsustamiseks.

Teil on õigus turundusteadetest igal ajal loobuda. Turundusteadetest loobumise juhised on lisatud igale turundusteatele; võite meie poole pöörduda ka e-posti aadressil privacyoffice@abbvie.com.

Kohandatud kasutuskogemus ja suhete parandamine

Isikuandmeid võidakse kasutada teie huvidele ja eelistustele vastavate kohandatud pakkumiste, teabe või teenuste loomiseks. Neid võidakse kasutada ka teie AbbVie suhete arendamiseks ja parandamiseks. Mõnel juhul kogume teie isikuandmeid teie nõusolekul. Muudel juhtudel kogume seda teavet meie õigustatud ärihuvides, et optimeerida ja kohandada AbbVie suhteid.

Äritegevuse ja toodete haldamine ning täiustamine

Uute faktide tuvastamiseks, mis võivad aidata AbbVie’l paremini mõista klientide vajadusi ning täiustada, arendada ja hinnata tooteid, teenuseid, materjale, programme ja ravimeetodeid, analüüsib AbbVie isikuandmeid oma õigustatud huvides äritegevuse ja toodete täiustamisel.

Õigusaktidele vastavus

Võime teie isikuandmeid töödelda selleks, et järgida õigusakte, sealhulgas neid, mis on seotud ravimiohutuse järelevalvega. Samuti võime isikuandmeid kasutada meie eeskirjadele ja menetlustele vastavuse jälgimiseks, pettuste ennetamiseks ning niisuguste kasutajate uurimiseks ja vastutusele võtmiseks, kes rikuvad meie reegleid või käituvad ebaseaduslikult või teisi või teiste vara kahjustavalt.

[Üles]

 

Kuidas me võime isikuandmeid avaldada

Üldjuhul jagame isikuandmeid kolmandate isikutega allpool kirjeldatud ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel. Me ei müü isikuandmeid kolmandatele isikutele. Lisateavet selle kohta, kuidas me jagame isikuandmeid seoses veebisuhtluse, tööle kandideerimise, tervishoiutöötajate ning patsiendi- ja kliendiprogrammidega, leiate asjakohastel linkidel klõpsates.

Sidusettevõtted ja müüjad

Meil on ärisuhted eri müüjatega, sealhulgas meie sidusettevõtetega, kes aitavad meid meie äritegevuses ja kellel võib AbbVie’le teenuste osutamise käigus olla vaja juurdepääsu teie isikuandmetele. Nõuame, et nad käitleksid teie AbbVie suhete kaudu kogutud isikuandmeid kooskõlas asjakohaste isikuandmete kaitset ja turvalisust käsitlevate lepingusätetega.

Äri- ja teaduspartnerid

Et pakkuda teile tooteid, sisu või teenuseid ühiselt või kaubamärgi kooskasutuse teel, võime teha koostööd teiste ettevõtete ning avalik- ja eraõiguslike organisatsioonidega. Juhime tähelepanu asjaolule, et sellistel juhtudel võidakse peale selle privaatsusteate kohaldada ka asjaomase partneri privaatsusteadet ja piiratud juhtudel võidakse kohaldada ühist privaatsusteadet.

Kaubamärgi kooskasutuse korral näete vormidel ja saitidel nii AbbVie kui ka partneri logo. Kaubamärgi kooskasutusega teenuste kasutamiseks võidakse teil paluda täita registreerimisvorm. Seda registreerimisteavet võidakse jagada AbbVie asjaomaste partneritega ja te peaksite tutvuma ka nende partnerite privaatsusteadetega, sest need võivad meie omast mõnevõrra erineda.

Peale selle võime avaldada isikuandmeid oma välistele audiitoritele, advokaatidele, raamatupidajatele ja muudele kutsetöötajatele, lähtudes meie õigustatud huvist oma ettevõtte toimimise vastu ja kohustusest järgida kohaldatavaid õigusnorme.

Andmete avaldamine juriidiliste kohustuste täitmiseks, ametiasutustele ja seoses tooteohutusega

Kui pöördute AbbVie poole seoses meie toodete kasutamise kogemusega, võime teilt saadud teavet kasutada oma aruannetes USA Toidu- ja Ravimiametile, teistele samasugustele tervise- ja meditsiinivaldkonna valitsusasutustele kogu maailmas ning vastavalt muudele seadusega kehtestatud nõuetele. Samuti võime seda teavet kasutada teile retsepti väljastanud arstiga kontakteerumiseks ootamatu sündmuse korral, mis on seotud meie toote kasutamisega.

Teatavatel piiratud asjaoludel võib meil olla kohustus avaldada teie isikuandmeid juriidilise kohustuse, menetluse või nõude täitmiseks ja avalikest huvidest lähtuvalt, näiteks selleks, et täita meie aruandluskohustusi reguleerivate asutuste ees seoses meie toodete ohutusega, kohtukutsele vastamiseks või riigi julgeoleku- või õiguskaitsenõuete täitmiseks.

Avaldamine järgmisele omanikule või käitajale

Võime teie isikuandmeid ühinemisel, konsolideerimisel või ettevõtte muul ümberkorraldamisel edastada oma õigusjärglasele, meie kogu vara või selle osa ostjale või vastavalt rahastamiskokkuleppele või ühisreklaamilepingule. Teie isikuandmeid, mis on meie käsutuses, võidakse edastada tehingu osapooltele, lähtudes meie õigustatud huvist tehingu ettevalmistamise ja lõpetamise vastu. Iga õigusjärglane on kohustatud järgima selle privaatsusteate tingimusi või nendega mõistlikul määral sarnaseid tingimusi.

[Üles]

 

Lisateave veebisuhtluse kohta ja küpsiseid käsitlev teade

Võime koguda täiendavaid isikuandmete liike, mis on seotud teie ja meie vahelise veebisuhtlusega, nagu on kirjeldatud selles jaotises. Samuti kasutame, jagame ja avaldame teie veebisuhtlusega seotud isikuandmeid selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel. Selles jaotises kirjeldatakse kogutavate isikuandmete liike ning nende kasutamise ja avaldamise eesmärke lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise tavadele.

Kirjeldatakse ka seda, kuidas kasutame küpsiseid ja muud andmekogumistehnoloogiat ning kuidas te saate hallata neid küpsiseid, mis ei ole meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamiseks vajalikud.

Isikuandmed, mida võidakse automaatselt koguda meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kaudu

Kui kasutate meie veebisaite ja mobiilirakendusi, võime koguda järgmisi täiendavaid isikuandmete liike.

IP-aadress

Kui külastate meie veebisaiti, võime salvestada teie arvuti või muu elektroonilise seadme internetiprotokolli (IP) aadressi. IP-aadress tähistab elektroonilist seadet, mida kasutate veebisaitidele juurdepääsemiseks, ja see võimaldab meil teie seadmega ühendust pidada ja sisu kohandada.

Küpsised ja muu andmekogumistehnoloogia

Teie ja meie vahelise veebisuhtluse käigus kogume automaatselt teavet jälgimis- ja andmekogumistehnoloogia abil, nt küpsised, veebimajakad ja pikslid, rakendusliidesed, veebiteenused, skriptid, brauseri analüüsivahendid ja serverilogid. Küpsis on ainulaadne numbriline kood, mis edastatakse teie arvutisse teie huvide ja eelistuste jälgimiseks ning teie kui korduvkülastaja äratundmiseks. Veebimajakas ehk pikslisilt on veebisaidile, e-kirjale või reklaamile paigutatud läbipaistev graafiline kujutis, mis võimaldab jälgida näiteks kasutaja tegevust ja saidi liiklust, sealhulgas koguda andmeid selle kohta, millist veebisaiti ja mobiilirakendust te külastasite enne ja pärast meie veebisaidi või mobiilirakenduse külastamist. Küpsiste ja muu andmekogumistehnoloogia kohta lisateabe saamiseks tutvuge veebisaidiga „Kõik küpsiste kohta“.

Jagame küpsised järgmistesse kategooriatesse:

 • Kohustuslikud küpsised: need küpsised on vajalikud saidi põhifunktsioonide nõuetekohaseks toimimiseks.
 • Funktsionaalsed küpsised: need küpsised võimaldavad meil analüüsida saidi kasutamist, et hinnata ja parandada selle toimivust. Neid kasutatakse ka saidil parema kasutajakogemuse pakkumiseks, näiteks konkreetse sisu kasutamise mõõtmiseks või seadete meeldejätmiseks.
 • Reklaamiküpsised: neid küpsiseid kasutatakse selleks, et näidata teile asjakohasemaid reklaame. Võime jagada seda teavet reklaamijatega või kasutada seda teie huvide paremaks mõistmiseks. Näiteks võidakse reklaamiküpsiseid kasutada reklaamijatega andmete jagamiseks, et kuvatavad reklaamid oleksid teie jaoks asjakohasemad, et saaksite teatavaid lehti jagada sotsiaalvõrgustikes või postitada kommentaare meie saidil.

Kui soovite näha üksikasjalikku loetelu küpsistest, mida me oma veebisaitidel kasutame, ja kolmandatest isikutest, kes paigutavad meie veebisaitidele küpsiseid, samuti teavet konkreetsete küpsiste ja nende eluea kohta, klõpsake valikul „Küpsiste seaded“. Kui küpsise eluiga ei ole küpsise seadetes avaldatud, kasutame vaikimisi eluiga kolmteist (13) kuud, kui seadus ei nõua lühemat ajavahemikku. Küpsiste seadeid saate kasutada ka mittekohustuslikest küpsistest keeldumiseks.

Lisaks küpsiste seadete funktsioonile saate küpsised keelata ka oma brauseri kaudu. Pange tähele, et mõned küpsised on meie veebisaitide toimimiseks hädavajalikud ja nende kustutamine või brauseris keelamine vähendab saidi funktsionaalsust.

Kui soovite oma brauseris loobuda Google Analyticsi või Adobe Analyticsi jälgimisküpsistest, võite paigaldada brauseri lisandmooduli Google Analyticsist loobumiseks ja loobuda ka Adobe Analyticsist.

Mobiilseadme jälgimine

Mõned AbbVie suhted on saadaval kas mobiilirakenduste või mobiilisaitidena, mida saate kasutada oma mobiilseadmes. Kui kasutate AbbVie suhetele juurdepääsemiseks ja nende kasutamiseks mobiilseadet, võime peale ülalkirjeldatud teabe koguda järgmist mobiilispetsiifilist teavet: seadme või reklaami tunnus, seadme tüüp, riistvara tüüp, meediumipöörduse juhtimise (MAC) aadress, rahvusvaheline mobiilseadmete identifitseerimisnumber (IMEI), teie mobiilse operatsioonisüsteemi versioon, AbbVie saitidele ja rakendustele juurdepääsemiseks või nende allalaadimiseks kasutatav platvorm (nt Apple, Google, Amazon, Windows), teie seadme asukoha- ja kasutusteave ning AbbVie suhete kasutamise teave.

Kuidas võime isikuandmeid kasutada veebisuhtluses

Lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud kasutusviisidele võime teie kohta veebis kogutud isikuandmeid kasutada selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel.

Kohandatud kasutuskogemus

Võime kasutada teie IP-aadressi ja isikuandmeid, mille oleme automaatselt kogunud küpsiste või muu sarnase jälgimistehnoloogia abil, et muuta meie veebisaitide ja mobiilirakenduste kasutamist ning nendel navigeerimist teie jaoks lihtsamaks, et aidata teid registreerimisel ja sisselogimisel, et teile huvipakkuvat teavet ja teenuseid prognoosides isikupärastada teile pakutavat sisu, ning et isikupärastada ja parandada meie suhtlust teiega, muutes pakutava teabe teile asjakohasemaks. Samuti võime lisada teie veebisaidi kasutamise andmed teie üldisele profiilile, et teie ja meie vahelised AbbVie suhted pakuksid teile isikupärasemat kogemust. Kui saadame meilisõnumeid, võime e-kirjas kasutada veebimajakat või muud sarnast jälgimistehnoloogiat, et teada saada, kas teie seade on võimeline e-posti teel vastu võtma HTML-sõnumeid, või koguda andmeid selle kohta, kas olete e-kirja või selle manuse või lingi avanud. Kasutame neid andmeid selleks, et aidata meil kindlaks teha ja dokumenteerida, kas mõni osa meie sõnumist oli teie jaoks asjakohasem.

Mõnel juhul kogume teie isikuandmeid teie nõusolekul. Muudel juhtudel kogume seda teavet oma õigustatud ärihuvides, et optimeerida ja kohandada teie kasutuskogemust.

Digitaalne analüüs ja täiustamine

Võime kasutada teie edastatud isikuandmeid ning küpsiste ja muu sarnase jälgimistehnoloogia abil automaatselt kogutavat veebiteavet kasutajate liiklusmustrite ja eelistuste jälgimiseks. Samuti võime veebimajakate või muu sarnase jälgimistehnoloogia abil jälgida e-posti suhtlust, et luua koondstatistikat ja aruandeid meie turunduskampaaniate täiustamiseks ja nende tõhususe analüüsimiseks.

Kogume seda teavet oma õigustatud ärihuvides, mis on seotud AbbVie suhete turvalisuse, täiustamise, analüüsi ja optimeerimisega.

Sotsiaalmeedia analüüs

Võime analüüsida ka avalikke allikaid, näiteks veebisaite ja sotsiaalmeedia kanaleid, et jälgida, analüüsida ja parandada meie arusaama meie toodete, teenuste ja sündmuste kasutamisest ning nendesse suhtumisest. Seejuures järgivad AbbVie ja tema teenuseosutajad selliste allikate suhtes kohaldatavaid privaatsusteateid ja kasutustingimusi.

Funktsioon „räägi sõbrale“

Võime oma saitidel pakkuda funktsiooni „räägi sõbrale“. Kui otsustate seda funktsiooni kasutada, kogume teie sõbra kontaktandmed. Saadame teie sõbrale automaatselt ühekordse e-kirja teie antud teabega või kutsega saiti külastada. Kasutame neid teie edastatud isikuandmeid funktsiooni „räägi sõbrale“ raames ainult selle ühekordse e-kirja saatmiseks.

Kuidas teie isikuandmeid võidakse veebisuhtluse kaudu jagada

Lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud avaldamisviisidele võime jagada isikuandmeid veebis selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel.

Kolmandate isikute reklaam ja käitumuslik veebireklaam

Võime pakkuda teile AbbVie toodete ja teenuste veebireklaame teile kohandatud kolmandate isikute veebisaitidel ja mobiiliteenustes, mis võivad põhineda isikuandmetel, mille te olete edastanud meile või külastatud kolmanda isiku veebisaidile, samuti teie brauserikasutusel, ostudel või huvidel. Võime oma reklaamiteenuste osutajatele jagada teatavat osa teie seadme teabest, mille oleme hankinud küpsiste ning muu teie AbbVie suhetel põhineva andmekogumis- ja jälgimistehnoloogia abil.

Mõned AbbVie suhted osalevad käitumuslikus veebireklaamis (mõnikord nimetatakse seda ka suunatud reklaamiks või huvipõhiseks reklaamiks). Need saidid saate kindlaks teha reklaamis oleva „Reklaamivalikute“ lingi abil. Meie reklaamivõrgustiku partnerid võivad paigutada ja kasutada küpsiseid meie veebisaitidel ja muudel kolmandate isikute saitidel teie tegevuse kohta isikuandmete kogumiseks, et pakkuda teile veebipõhiseid reklaame, mis vastavad teie huvidele. Kui teile edastatakse AbbVie käitumuslik veebireklaam, näete ikooni „Reklaamivalikud“. Ikoonil või lingil klõpsates suunatakse teid veebisaidile, kus saate hallata oma sirvimisajaloo andmeid, mida kasutatakse käitumuslike veebireklaamide edastamiseks, ja nende kasutamist keelata. Keelamise korral võite endiselt näha veebireklaame, sealhulgas AbbVie reklaame, mis põhinevad muul teabel (nt vaadatava lehe sisul, mitte teie varasemal klõpsuraja tegevusel). Mõnel juhul võivad need kolmandatest isikutest reklaamijad siiski teie sirvimistegevuse kohta andmeid koguda, kuid nad ei kasuta neid andmeid niisuguste reklaamide edastamiseks, mis põhinevad teie varasemal sirvimiskäitumisel. Võite keelduda kohe, klõpsates siin.

Teatavatest veebipõhisest käitumuslikest reklaamidest võite keelduda ka Digital Advertising Alliance’i (digireklaami liidu) tarbijavalikute töövahendi ja Network Advertising Initiative’i (võrgureklaami algatuse) töövahendi abil.

Mõni veebibrauser võib veebiteenustele, millega teie brauser suhtleb, edastada jälgimist keelavaid signaale. Selle privaatsusteate jõustumiskuupäeva seisuga ei ole veel kehtestatud majandusharu standardit selle kohta, kuidas neile signaalidele reageerida; seetõttu ei reageeri AbbVie praegu neile signaalidele. Reklaamijatest, kes kasutavad teie sirvimisajalugu veebipõhiste käitumuslike reklaamide edastamiseks, saate siiski keelduda ülaltoodud vahendite abil.

Lingid kolmandate isikute saitidele ja sotsiaalmeedia pistikprogrammid

See privaatsusteade kehtib ainult selle teatega seotud AbbVie suhete kohta ega kehti kolmandate isikute veebisaitide kohta, millele AbbVie suhted võivad linkida, sealhulgas lingid välistele veebisaitidele või kolmandate isikute reklaamidele. Soovitame tutvuda kõigi kolmandate isikute privaatsusteadetega enne, kui edastate neile oma isikuandmeid.

AbbVie suhted võivad kasutada sotsiaalmeedia pistikprogramme (nt Facebooki nupp „Like“ ja nupp „Share to Twitter“), et saaksite teavet hõlpsalt teistega jagada. Kui külastate AbbVie suhte raames meie saite, saab sotsiaalmeedia pistikprogrammi ja integreeritud sotsiaalmeediaplatvormide operaator teie seadmesse paigutada küpsise, mille abil saadud isikuandmete põhjal tunneb operaator ära varem meie saite külastanud isiku. Kui olete meie saidi sirvimise ajal sisse logitud sotsiaalmeedia saidile (nt Facebook, Twitter), võimaldab sotsiaalmeedia pistikprogramm sellel sotsiaalmeedia saidil saada teavet selle kohta, et olete meie saiti külastanud. Sotsiaalmeedia pistikprogramm võimaldab sotsiaalmeedia saidil jagada teavet teie tegevuste kohta meie saidil ka teiste selle sotsiaalmeedia saidi kasutajatega. Neid jagamisseadeid haldab sotsiaalmeedia sait, kelle isikuandmete kaitse ja andmete jagamise tavade kohta leiate teavet nende saitide isikuandmete kaitse põhimõtetest.

[Üles]

 

Lisateave California elanikele

Kui olete California elanik, on teil teatavad õigused seoses sellega, kuidas AbbVie teie isikuandmeid kasutab ja avaldab. Selles jaotises kirjeldatakse neid California isikuandmete kaitse nõudeid, mida privaatsusteate muudes jaotistes ei käsitleta.

Kooskõlas selles privaatsusteates kirjeldatud andmekogumistavadega võime teilt või kolmandatelt isikutelt koguda teatavaid isikuandmete liike ja konkreetseid isikuandmeid. Kogume, kasutame ja avaldame isikuandmeid meie ärilistel ja kaubanduslikel eesmärkidel, mida on kirjeldatud selles privaatsusteates. AbbVie ei müü isikuandmeid. Peale selle saab AbbVie tervishoiutöötajatelt ja tervisekavadest ning võib oma koostööpartneritega jagada anonüümseks muudetud terviseandmeid vastavalt USA 1996. aasta ravikindlustuse ülekantavuse ja aruandluskohustuse seadusele (Health Insurance Portability and Accountability Act, edaspidi: HIPAA). AbbVie saadud terviseandmed on anonüümseks muudetud kas HIPAA „safe harbour“-põhimõttel, st terviseandmetest on teatavad otsesed identifikaatorid eemaldatud, või HIPAA eksperdimeetodil, st AbbVie’ga jagatud terviseandmed on läbi vaadanud kvalifitseeritud statistik, kes on kinnitanud, et allesjäänud terviseandmete põhjal üksikisiku tuvastamise risk on väga väike.

California elanikuna on teil õigus taotleda:

 • teavet isikuandmete kohta, mida AbbVie on teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud, kasutanud ja avaldanud. See hõlmab järgmist:
  • kogutud isikuandmete liigid;
  • allikate liigid, kust teie isikuandmed koguti;
  • ärilised või kaubanduslikud eesmärgid, milleks AbbVie teie isikuandmeid kogus;
  • teie isikuandmete liigid, mis on ärilistel või kaubanduslikel eesmärkidel avaldatud;
  • kolmandate isikute kategooriad, kellega AbbVie on teie isikuandmeid jaganud;
 • teavet konkreetsete isikuandmete kohta, mida AbbVie on teie kohta viimase 12 kuu jooksul kogunud;
 • oma isikuandmete kustutamist.

Kui kasutate California elanikuna mõnda oma andmekaitsega seotud õigustest, ei diskrimineeri AbbVie teid teistsuguste hindade või toodete pakkumisega või teistsuguse taseme või kvaliteediga toodete pakkumisega üksnes seetõttu, et olete esitanud eespool osutatud taotluse. Teatavate AbbVie suhete korral võib siiski olla vaja teie nõusolekut teie isikuandmete jagamiseks AbbVie’ga selleks, et osutada teenust või lubada meil kasutada ja avaldada teie isikuandmeid AbbVie suhete pakkumiseks. Kui kasutate oma õigust andmed kustutada, võite kaotada juurdepääsu AbbVie suhete teatavatele aspektidele, mille korral on teenuse osutamiseks vaja teie isikuandmeid.

Kui teil või teie volitatud esindajal on küsimusi või soovite kasutada selles jaotises kirjeldatud õigusi, vaadake jaotist Teie andmekaitsega seotud õigused ja valikud. Pärast taotluse saamist kasutame meie käsutuses olevat teavet teie isiku (ja vajaduse korral teie volitatud esindaja) tuvastamiseks ning teie kohta kogutud isikuandmete (kui neid on) võrdlemiseks teie tuvastamisandmetega. Teie või teie volitatud esindaja tuvastamiseks võime küsida teilt lisateavet või tõendit selle kohta, et olete andnud volitatud esindajale loa teie nimel tegutseda. Kui tuvastamine õnnestub, vastame teie taotlusele kohaldatavas seaduses ettenähtud aja jooksul ja viisil. Kui meil ei õnnestu teid ja/või teie volitatud esindajat tuvastada ega saa tõendit selle kohta, et olete andnud volitatud esindajale loa teie nimel tegutseda, püüame teiega ühendust võtta, et teid sellest teavitada.

[Üles]

 

Lisateave tööle kandideerijatele

Kui olete kandideerinud tööle AbbVie’sse, võivad teie kandideerimisavaldusega esitatud isikuandmed sisaldada teie elulookirjeldust; varasema kutsetöö, hariduse ja muud taustteavet; juhiloa teavet; sotsiaalkindlustuse numbrit või isikukoodi (nagu nõutakse või lubatakse kohaliku õigusega); kaaskirja; tegevuslube; saadud lube ja sertifikaate; soovitajate andmeid ja muud teavet, mida te otsustate esitada (nt tööalased eelistused, valmidus vahetada elukohta, saadud auhinnad või kuulumine kutseühingutesse). See teave võib pärineda teilt, personaliotsingufirmalt, teie soovitajatelt, varasematelt tööandjatelt või teie haridusasutustelt.

Kooskõlas kohaldatava õigusega võime võrdsete töövõimaluste järgimiseks esitada tööle kandideerijatele küsimusi rassilise/etnilise päritolu, soo, veteranistaatuse ja puude kohta. Palume teil oma avalduses vältida sellise teabe esitamist, mis võib kohaldatava õiguse kohaselt olla eriliiki (tundlik) teave, kui seda ei ole konkreetselt küsitud või kui see ei ole juriidiliselt nõutav. Eriliiki teave on muu hulgas teave rassi, nahavärvi, usutunnistuse, etnilise kuuluvuse, rahvuse või rahvusliku päritolu, vanuse, sooidentiteedi või -väljenduse, seksuaalse sättumuse ja perekonnaseisu kohta, meditsiiniline või terviseteave (sealhulgas füüsilise või vaimse puude või raseduse teave), geneetiline või biomeetriline teave, poliitilised või filosoofilised veendumused, erakonda või ametiühingusse kuulumine, veteranistaatus, fotod, taustakontrolli teave, kohtuandmed, näiteks karistusregistri andmed või teave muude kohtu- või haldusmenetluste kohta või mis tahes muu seadusega kaitstud staatuse kohta.

Isikuandmeid töödeldakse, lähtudes meie õigustatud huvist vaadata läbi teie kandideerimisavaldus, hinnata teie kandidatuuri ja kvalifikatsiooni ning võtta ühendust soovitajatega. Võime tingimusliku tööpakkumise järel teha ka päringu karistusregistrisse ja teha taustakontrolli, kui see on kohaldatava õigusega lubatud. Samuti võime kooskõlas selle privaatsusteatega töödelda teie kandideerimisavalduse isikuandmeid regulatiivsetel, vastavuskontrolli ja õiguslikel eesmärkidel. Isikuandmeid võib kasutada ka täiendavatel halduseesmärkidel, sealhulgas juhtimise koondaruandluse ja sisekoolituse otstarbel ning meie ettevõtte toimimiseks üldiselt vajalikel eesmärkidel.

Võime jagada teie avalduse andmeid personaliotsingufirmade, konsultantide, advokaatide, töölevõtmisele eelneva taustakontrolli talituste ja meie sidusettevõtetega.

[Üles]

 

Lisateave tervishoiutöötajatele

Kui olete tervishoiutöötaja, võime koguda täiendavaid isikuandmete liike, nagu on kirjeldatud selles jaotises. Samuti kasutame, jagame ja avaldame teie isikuandmeid selles jaotises kirjeldatud täiendavatel eesmärkidel. Selles jaotises kirjeldatakse kogutavate isikuandmete liike ning nende kasutamise ja avaldamise eesmärke lisaks selles privaatsusteates eraldi kirjeldatud isikuandmete kogumise, kasutamise ja avaldamise tavadele.

Täiendavad isikuandmed, mida AbbVie võib tervishoiutöötajate kohta koguda

Kui olete tervishoiutöötaja, võime koguda teie isikuandmeid otse teilt või kolmandatelt isikutelt, näiteks organisatsioonilt, kus te töötate, avalikest allikatest, suhtlusest AbbVie’ga (sh veebiallikatest) ja osalemisest AbbVie spondeeritud või toetatud algatustes, näiteks AbbVie spondeeritud kliinilised uurimis- ja arendustegevused, samuti kolmandate isikute andmebaasidest ja ravimiohutuse järelevalvega seotud juhtumitest teatajatelt.

Võime koguda tervishoiutöötajate kohta järgmisi täiendavaid isikuandmete liike:

 • kutsealased andmed, näiteks otse meile esitatud elulookirjeldused või muud dokumendid või vormid, töökoht, ametinimetus, töökoha kontaktandmed, meditsiinieriala, tegevusloa number, kutsekvalifikatsioon ja teadustegevus (nt varasem kliiniliste uuringute kogemus, tegevus sotsiaalmeedia platvormidel või muudel veebisaitidel ning osalemine meie või teiste ettevõtete varasemates või käimasolevates uuringutes), organisatsioonilised või institutsioonilised sidemed, akadeemiliste või teaduslike uuringute ja artiklite avaldamine ning kuulumine ühingutesse ja juhtorganitesse;
 • isikuandmed, mis on esitatud meie spondeeritud või toetatud algatustes osalemiseks, näiteks meie spondeeritud kliinilised uuringud ja arendustegevus, veebipõhised või kohapealsed tooteteabe seminarid, haridusüritused ja kliinilise teabe ajakohastused;
 • meiega suhtlemise üksikasjad, näiteks milliseid kohtumisi oleme pidanud, milliseid teemasid arutanud, teie teadmised ja küsimused, mida olete esitanud meie ettevõtte ja toodete kohta, milliseid materjale oleme teile tutvustanud ja mis tagasisidet teilt saanud, samuti teie arvamused ravimite väljakirjutamise kohta ja teie sellekohased tavad, teie patsiente ja diagnoose puudutavad tavad ning automaatse jälgimise teave meievahelises veebisuhtluses;
 • teie ja AbbVie vahelisest suhtlusest saadud andmed maksete ja muude hüvede kohta, mis võivad sisaldada teie maksukohustuslase numbrit või isikukoodi (kui see on seadusega nõutav või lubatud), osamakseid haridusürituste kuludesse (näiteks registreerimistasud, reisi- ja majutuskulud) ja tasusid teenuste, sealhulgas nõustamisteenuste eest.

Tervishoiutöötajate isikuandmete täiendav kasutamine ja avaldamine

Kasutame ja avaldame tervishoiutöötajate isikuandmeid järgmistel täiendavatel eesmärkidel.

 • Teiega sõlmitud lepingu täitmiseks, kui teie või teie asutus on sõlminud meiega nõustamis-, kutseteenuste või muu lepingu.
 • Lähtudes meie õigustatud huvist arendada ja täiustada teenuseid, kasutame ja avaldame tervishoiutöötajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • meie ja teie vaheliste suhete haldamine ja parandamine, sealhulgas teiega tehtava koostöö kavandamine, korraldamine ja läbivaatamine ning teiega ühenduse võtmine;
  • tagamaks, et anname teile asjakohast teavet, võttes arvesse teie teadmisi, huvisid ja eelistusi;
  • tervishoiutöötajate värbamine ja sobivuse hindamine kliinilistes uuringutes ning turu- ja muudes uuringutes osalemiseks;
  • turu- ja teadusuuringute korraldamine avalikus ja erasektoris;
  • suhtlemine teiega meie toodete ja programmide asjus (arvestades täiendavaid nõudeid turundusteadete nõusoleku kohta), suhtlemine teiega teadus- või haridusprogrammide asjus, meie patsienditoe programmide haldamine ja asjakohasel juhul teile neile juurdepääsu andmine, toodete tellimustele vastamine ja tootenäidiste edastamine;
  • teadusuuringute ja analüüsi eesmärgil meie toodete, teenuste, materjalide ja ravimeetodite arendamiseks ja hindamiseks;
  • ettevõttesisene raamatupidamine ja analüüs seoses meie sise-eeskirjade ja põhimõtetega, näiteks AbbVie ärikoodeks.
 • Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja avaliku huvi alusel kasutame ja avaldame tervishoiutöötajate isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
  • ohutuse jälgimine, aruandlus ja auditeerimine ning meie toodetega seotud päringutele ja küsimustele vastamine;
  • kohaldatavate õigusnormide järgimine, sealhulgas majandusharu tegevusjuhendites kehtestatud nõuded koguda tervishoiutöötajatelt andmeid maksete ja muude hüvede saamise kohta ning need andmed avaldada, järgides kohalikke nõusoleku andmise nõudeid selliste andmete avaldamiseks viisil, milles tervishoiutöötaja isik on tuvastatav.

[Üles]

 

Lisateave patsiendi- ja kliendiprogrammides osalejatele

Kui olete patsiendi- või kliendiprogrammis osaleja, võime töödelda järgmisi teie isikuandmete liike, mille oleme saanud otse teilt või teie tervishoiutöötajatelt, tervisekindlustusandjatelt ja seotud kolmandatelt isikutelt:

 • kontaktandmed, näiteks aadress, telefoninumber ja muud kontaktandmed;
 • isikuandmed, näiteks nimi, sünniaeg ja sugu;
 • meie programmide ja teenuste kasutamise kohta kogutud või loodud andmed;
 • teatavates sissetulekupõhiste ja rahalise abi programmides kvalifitseerumisega seotud finantsteave, sealhulgas teie sotsiaalkindlustuse number või isikukood (kui seadus seda lubab või nõuab);
 • eriliiki (tundlikud) andmed, näiteks terviseandmed, mis on seotud teie haiguse või seisundiga, haiguslugu, ravi, katkestamise põhjus, andmed ravi aktiivse korraldamise, kindlustuskaitse ja meie toodete kasutamisega seotud hüvitiste kohta.

Andmete täiendav kasutamine patsiendi- ja kliendiprogrammide raames

Teie nõusolekul kasutame ja avaldame teie isikuandmeid teie programmis osalemise käigus programmi haldamiseks ja juhtimiseks, sealhulgas programmi teile kohandamiseks, toodete ja teenuste kohaletoimetamiseks, lojaalsusprogrammide haldamiseks, teile meelde tuletamiseks, et peaksite oma toodet võtma nagu ette nähtud või täiendama oma toote varusid, ning teie ravi ja programmiga seotud programmitoe, teadete ja materjalide pakkumiseks. Samuti võime ravimiohutuse teabe saamiseks pöörduda teie tervishoiutöötaja poole ning anda tervishoiutöötajale teavet teie ravimi ja teie programmis osalemise kohta.

Meie juriidiliste kohustuste täitmiseks ja avaliku huvi alusel võime kasutada ja avaldada teie isikuandmeid meie programmides ohutuse jälgimiseks, aruandluseks ja auditeerimiseks ning meie toodetega seotud päringutele või küsimustele vastamiseks, samuti kohaldatavate õigusnormide järgimiseks.

Samuti kasutame isikuandmeid, mis teid otseselt ei tuvasta, analüüsi, uuringute ja seotud väljaannete eesmärkidel, sealhulgas AbbVie programmide ning nendega seotud teenuste, toodete ja ravimite hindamiseks, arendamiseks ja täiustamiseks.

[Üles]

 

Laste isikuandmete kaitse

AbbVie ei kogu teadlikult isikuandmeid alla 13-aastastelt. Kõik lapsi toetavad AbbVie suhted on mõeldud ainult lastevanematele ja eestkostjatele. Kui olete lapsevanem või eestkostja ja saate teada, et teie laps on meile edastanud isikuandmeid, võtke meiega ühendust jaotises Teie andmekaitsega seotud õigused ja valikud osutatud viisil ning lahendame probleemi koos.

[Üles]

 

Meie kontaktandmed

Kui teil on selle privaatsusteate kohta küsimusi või soovite esitada muid isikuandmete kaitsega seotud taotlusi või päringuid, võite igal ajal meiega või meie ülemaailmse isikuandmete kaitse bürooga (Global Privacy Office), sealhulgas meie andmekaitsespetsialistiga ühendust võtta, kasutades allpool toodud kontaktandmeid. Samuti saate meie programmides osalemisest või teenustest loobuda.

Esitage oma isikuandmete kaitsega seotud taotlused ja päringud siin. Meiega saate ühendust võtta ka lingi „Kontakt“ kaudu, meie mobiilirakenduse kontaktandmete funktsiooni abil, e-posti aadressil privacyoffice@abbvie.com või helistades meile numbril 1-800-255-5162. Võite saata ka kirja järgmisele aadressile:

AbbVie Customer Service
Attn: Privacy Department 36M
1 N. Waukegan Road
North Chicago, IL 60064-6163, USA

Kõigis meile saadetavates kirjades palume esitada registreerimisel kasutatud e-posti aadress (kui see on olemas), veebisaidi aadress, mobiilirakendus või konkreetne programm, mille raames te isikuandmeid esitasite (nt AbbVie.com), ning teie taotluse üksikasjalik selgitus. Kui soovite oma isikuandmeid kustutada, muuta või parandada ja võtate meiega ühendust e-posti teel, palun kirjutage e-kirja teemareale „Kustutustaotlus“ või „Muutmis-/parandustaotlus“. Vastame kõigile mõistlikele taotlustele õigel ajal ja teatavate taotluste menetlemiseks võib olla vaja kontrollida teie isikusamasust.

[Üles]

Teie andmekaitsega seotud õigused ja valikud

Kohaldatava andmekaitsealase õigusakti kohaselt võib teil olla õigus tutvuda oma isikuandmetega ja/või taotleda nende parandamist, töötlemise piiramist või kustutamist, edastada isikuandmed teisele vastutavale töötlejale, oma nõusolek igal ajal tagasi võtta (see ei mõjuta varasemate andmetöötlustoimingute seaduslikkust) või esitada vastuväide teie isikuandmete mis tahes kasutamisele. Kui me ei saa taotletud andmeid esitada või teie soovitud muudatust teha, siis teavitatakse teid sellise otsuse põhjustest. Teil võib riigisiseste õigusaktide järgi olla õigus esitada kaebus kohalikule andmekaitseasutusele.

Teil võib olla õigus esitada vastuväide selles privaatsusteates kirjeldatud töötlemistoimingutele, mis põhinevad meie õigustatud huvidel.

[Üles]

Andmete turvalisus ja säilitamine

AbbVie kasutab AbbVie suhete kaudu kogutud isikuandmete mõistlikuks kaitsmiseks asjakohaseid tehnilisi, korralduslikke ja füüsilisi kaitsemeetmeid. Siiski on alati teatav oht, et kõrvaline isik võib internetipõhist edastust pealt kuulata või et keegi leiab viisi meie turvasüsteemidest läbi murda. Kutsume teid üles olema ettevaatlik, kui edastate isikuandmeid interneti kaudu, eriti teie tervisega seotud teavet. Me ei saa tagada, et kõrvalised isikud ei pääse teie isikuandmetele juurde, mistõttu peate meile isikuandmeid esitades kaaluma nii eeliseid kui ka riske.

Säilitame isikuandmeid ainult nii kaua, kui on vajalik selles privaatsusteates nimetatud eesmärkide saavutamiseks, välja arvatud juhul, kui kohaldatavates õigusaktides või õiguskorras on ette nähtud teisiti. Andmete säilitamisaja kindlaks määramiseks kasutatavad kriteeriumid hõlmavad (i) ajavahemikku, mil meil on teiega Abbvie suhe; (ii) seda, kas meie suhtes kehtib juriidiline või parimatest tavadest tulenev andmete säilitamise kohustus, ja (iii) seda, kas andmete säilitamine on vajalik seoses kohtuvaidluste või regulatiivsete uurimistega.

Isikuandmete rahvusvaheline edastamine

Võime isikuandmeid edastada rahvusvaheliselt, nagu on kirjeldatud selles jaotises.

Ettevõtetevaheline edastamine

Isikuandmeid võidakse edastada USA-s paikneva AbbVie emaettevõtte AbbVie Inc. ja tema muudes riikides asuvate sidusettevõtete vahel ning nad võivad isikuandmeid töödelda. AbbVie Inc. tütarettevõtete ja nende jurisdiktsioonide täieliku loetelu leiate meie viimasest aruandest USA väärtpaberi- ja börsikomiteele siin [ja siin]. Meie ettevõte kasutab mitmeid ettevõtetevahelisi andmeedastuslepinguid, mis põhinevad ELi isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimustel ja hõlmavad isikuandmete edastamist ettevõtte AbbVie Inc. ja tema sidusettevõtete vahel kogu maailmas, et tagada isikuandmete piisav kaitse. Nende lepingute koopia saamiseks kirjutage e-posti aadressil privacyoffice@abbvie.com.

Edastamine müüjatele, tarnijatele ja äripartneritele

Isikuandmeid võidakse edastada ka meie müüjatele, tarnijatele ja äripartneritele teistes riikides ning nad võivad isikuandmeid töödelda. Isikuandmete rahvusvaheline edastamine kolmandatele isikutele, sealhulgas väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda, toimub kooskõlas rahvusvaheliste andmeedastuse piirangute ja nõuetega, mis tulenevad andmekaitsealastest õigusaktidest; muu hulgas kasutatakse andmete volitatud või vastutavatele töötlejatele edastamisel vajaduse korral ELi isikuandmete edastamise lepingu tüüptingimusi.

[Üles]

Juurdepääs meie saitidele kogu maailmas

Selle saidi omanik ja haldaja on Ameerika Ühendriikides asuv AbbVie. Kui külastate seda saiti muust riigist kui Ameerika Ühendriigid, toob teie suhtlus meiega kaasa isikuandmete edastamise üle riigipiiride. Töötleme teie isikuandmeid ainult teie nõusolekul, teie ja meie vahelise lepingu täitmiseks, juriidiliste kohustuste täitmiseks või meie õigustatud huvide alusel. Need õigustatud huvid hõlmavad haldustegevust ja teie taotluste täitmist.

[Üles]

Muudatused meie privaatsusteates

Kasutame isikuandmeid ainult viisil, mida on kirjeldatud isikuandmete kogumise ajal kehtinud privaatsusteates. Siiski jätame endale õiguse igal ajal selle privaatsusteate tingimusi muuta, võttes arvesse kõiki kohaldatavaid nõusolekunõudeid. Kõik privaatsusteate muudatused postitatakse viivitamata sellel lehel ja neile lisatakse lehe ülaosas uus jõustumiskuupäev. Soovitame teil see privaatsusteade regulaarselt üle vaadata, et olla muudatustega kursis. Kõiki isikuandmeid, mis on kogutud AbbVie suhete jätkuva kasutamise korral, töödeldakse praegu avaldatud privaatsusteate kohaselt.

[Üles]