TINGIMUSED

Juvéderm® veebilehe omanik on Allergan Limited („Allergan“) ja see on mõeldud ainult Eesti Vabariigi elanikele. Veebilehel esitatud teave on mõeldud ainult teavitamiseks ja harimiseks ning ei ole mõeldud iluraviarsti või muu kvalifitseeritud tervishoiutöötaja nõuannete asendamiseks. Palun lugege käesolevad tingimused enne veebilehe kasutamist hoolikalt läbi. Veebilehe kasutamisega kinnitate, et olete tingimused läbi lugenud, mõistate neid ja nõustute nendega.

1. KASUTAMINE

Nõustute kasutama veebilehte kõigi kohalduvate seaduste, määruste, nõuete ja eeskirjadega kooskõlas. Kui käesolevaid tingimusi rikute, nõustute hüvitama Allerganile mis tahes kahjud või kulud, sealhulgas mõistlikud juriidilised kulud, mida Allergan sellise rikkumisega seoses või sellest tulenevalt kannab.

2. ILMA MÜÜGIPAKKUMISTETA

Käesoleval veebilehel toodud teave on mõeldud ainult üldiseks teavitamiseks. See ei ole mõeldud ühegi Allergani ega muu Allerganiga seotud ettevõtte toote ega teenuse müümiseks ega müümise soodustamiseks.

3. GARANTIIDE PUUDUMINE

Aktsepteerite, et meie veebileht esitatakse olemasoleval kujul ja sellisena, nagu see parasjagu saadaval on. Allergan välistab seadusega maksimaalselt lubatud määral kõik garantiid seoses käesoleva veebilehe rahuldava kvaliteedi, kindlaks otstarbeks sobivuse, arvutiviiruste puudumise ja kolmanda poole õiguste mitte rikkumisega.

4. RISK

Kogu risk meie veebilehe kvaliteedi, toimivuse ja kasutamise eest lasub teil. Kogu suhtlust, sõnumeid ja muud teavet, mida meie lehte kasutades hangite, hangite enda vastutusel ning samuti kannate ise vastutust kõigi kahjude eest, mida käesoleva veebilehe kasutamise tulemusel kanda võite. Allergan ei kontrolli konsultantide elulugusid ega arstipraktika andmeid ning ei võta vastutust selliste elulugude ega praktikate sisu eest.

5. VASTUTUSE PIIRANG

Allergan ei vastuta otsese ega kaudse erilise, juhusliku ega tuleneva saamata jäänud kasumi või tulu ega sõlmimata jäänud lepingute või kaotatud firmaväärtuse eest, mis tuleneb meie veebilehe kättesaadavusest või selle toimimise katkestamisest või tööseisakust, arvutiriketest, arvutiviirustest, andmete kaotamisest või muust käesoleva veebilehe kasutamisest tingitud põhjusest. Allergan loobub seadusega lubatud maksimaalsel määral igasugusest vastutusest käesoleval veebilehel esinevate võimalike vigade, puudujääkide, teabe, materjalide või funktsioonide eest ning loobub täielikult vastutusest hooletuse eest. Käesolevates tingimustes ei välista miski meie vastutust surmajuhtumi või kehavigastuse eest, mis tuleneb meiepoolsest hooletusest või Allergani poolt kuritahtlikust väärandmete esitamisest.

6. MEDITSIINILINE TEAVE

Allergan ei paku veebilehel meditsiiniteenuseid ega meditsiinilisi nõuandeid ning esitatud teave ei ole mõeldud arsti poolt antavate nõuannete asendamiseks. Kui soovite või vajate selliseid teenuseid või nõuandeid või kui teil tekib või on olemas mõni meditsiiniline seisund, peaksite konsulteerima professionaalse tervishoiuteenuste osutajaga.

7. VEEBILEHELE POSTITATUD MATERJALIDE EEMALDAMINE

Kuigi Allergan ei vastuta meie veebilehele postitatud materjalide jälgimise ega redigeerimise eest, on Allerganil õigus juhul, kui tuvastab ebasobiva postituse, rakendada vajalikke meetmeid sellise postituse redigeerimiseks või vajadusel eemaldamiseks.

8. LAIM / AUTORIÕIGUSE RIKKUMINE

Teil ei ole lubatud veebilehele postitada laimavat, teotavat, roppu, ähvardavat, solvavat ega ebaseaduslikku materjali ega postitada autoriõigusega kaitstud teavet ega muid materjale ilma autoriõiguse omaniku loata.

9. AUTORIÕIGUSE KINNITUS JA LITSENTSIMINE

Postitades veebilehele mis tahes materjale, kinnitate, et teil on sellise materjali autoriõigus või olete saanud autoriõiguse omaniku loa, ning lisaks annate Allerganile ja teistele meie veebilehe kasutajatele lihtõiguse sellist teavet ja muid materjale esitada, kopeerida, avaldada, jagada, edastada, trükkida ja kasutada.

10. AUTORIÕIGUS KÄESOLEVAL VEEBILEHEL

Käesoleval veebilehel toodud materjalide autoriõigus kuulub või on litsentsitud Allerganile ning kaitstud Eesti Vabariigis autoriõigust käsitlevate seaduste, rahvusvaheliste autoriõiguse lepingute ja muude kohalduvate autoriõigust ning intellektuaalomandi õigust käsitlevate seadustega. Teil on õigus ühte arvutisse ja ainult isiklikuks mitteäriliseks kasutamiseks alla laadida üks koopia veebilehel esitatud materjalidest, kuid te ei või sellelt eemaldada kaubamärki, autoriõiguse teatist ega muid omandiõigust tähistavaid teateid. Kui ülaltoodu välja arvata, ei tõlgendata siintoodut Allergani mis tahes autoriõiguse kohase litsentsi ega õiguse andmiseks.

11. KAUBAMÄRGID

Kõik käesoleval veebilehel esinevad tootenimed, logod ja teenused, mis on tähistatud märkidega® või ™ või ilmuvad ümbritsevast tekstist erinevas vormis, on Allerganile või meie sidusettevõtjatele kuuluvad või neile litsentsitud kaubamärgid, kui ei ole märgitud nende kuulumist muule ettevõttele. Teil ei ole õigust selliseid kaubamärke kasutada, kui seda ei ole käesolevates tingimustes selgelt lubatud või kui Allergan ei ole selleks kirjalikku eriluba andnud, välja arvatud juhul, kui on tarvis tuvastada Allergani tooteid või teenuseid. Meile mitte kuuluva kaubamärgi esitamine meie veebilehel ei tähenda, et selle omanik on selleks litsentsi andnud. Ühegi kaubamärgi rikkumine ei ole tahtlik ning kuidagi ei vihjata, et kaubamärgi omanik kiidab Allergani tooted või teenused heaks. Samamoodi ei tähenda Allergani poolt mingi kaubamärgi esitamine, et Allergan sellise kaubamärgi omanikku, selle veebilehte või tooteid või teenuseid heaks kiidaks või toetaks.

12. KONFIDENTSIAALSUS JA PRIVAATSUS

Teie isikuandmeid ei avaldada kolmandatele pooltele, näiteks otseturunduse agentuuridele ilma teie nõusolekuta. Allergan järgib 1998. aasta andmekaitseseadust ja muid kohalduvaid andmekaitse-eeskirju ning kõiki Allerganile käesoleva veebilehe kaudu vabatahtlikult esitatavaid andmeid töödeldakse privaatsuspõhimõtete kohaselt. Lugege privaatsuspoliitikat.

13. HÜPERLINGID

Hüperlingid võimaldavad külastada muid, Allerganile mittekuuluvad veebilehti. Selliste linkide esitamine ei tähenda, et Allergan kiidab mingil moel heaks muude lingitud veebilehtede sisu või vastutab sellise sisu eest. Allergan ei vastuta meie veebilehele hüperlingitud materjalide eest, mis võivad olla eksitavad, ebatäpsed, laimavad, ähvardavad või ebasündsad või muul moel vastaval ajal kehtivate eeskirjadega vastuolus.

14. TEENUSELE JUURDEPÄÄSU KEELAMINE

Allerganil on õigus muuta või piirata teie juurdepääsu ja teie salasõnaga juurdepääsu veebilehele ning lõpetada juurdepääs kohese jõustumisega mis tahes ajal ja ilma põhjust esitamata.

15. SÄTETE LAHUSUS

Juhul, kui pädev kohus tunnistab mis tahes osa käesolevatest tingimustest kehtetuks, ei mõjuta see ülejäänud tingimuste kehtivust. Ülejäänud tingimused jäävad kehtima selliselt, nagu kehtetu osa tingimustest oleks kustutatud.

16. MUUDATUSED

Allerganil on õigus veebilehte ja selle kasutamist reguleerivaid tingimusi igal ajal ning ette teatamata muuta. Sellised muudatused on teile siduvad ja seega peaksite tingimused veebilehel aeg-ajalt üle vaatama.

17. KOHALDUV ÕIGUS JA KOHTUALLUVUS

Veebilehte käitatakse Eesti Vabariigi seaduste ja eeskirjade alusel. Käesolevaga nõustute, et veebilehe teiepoolse kasutamisega seoses tekkivad vaidlused või nõuded lahendatakse Eesti Vabariigi kohtus. Veebileht on mõeldud kasutamiseks ainult Eesti Vabariigi elanikele, kuigi sellele on juurdepääs ka väljastpoolt Eestit.