Milline on käesoleva privaatsusavalduse kohaldamisala?

Käesolev privaatsusavaldus kohaldub veebisaitidele, mobiilirakendustele ja digitaalsetele teenustele, mis lingivad käesolevale privaatsusavaldusele või selle postitavad. Käesoleva privaatsusavalduse eesmärk on teavitada teid sellest, milliseid isikuandmeid Allergan plc ja selle sidusettevõtted (edaspidi „Allergan”, „meie”, „me” või „meid”) võivad teie kohta koguda; kuidas me teie isikuandmeid kogume; millistel eesmärkidel me teie isikuandmeid kasutame; kellele võime teie isikuandmeid avaldada; millised on teie õigused oma isikuandmete meiepoolse kasutuse piiramiseks. Käesoleva privaatsusavalduse mõistes on veebisaidid, rakendused ja digitaalsed teenused, mis võivad käesolevale privaatsusavaldusele linkida või selle postitada, ühiselt „veebisaidid”.

Milliseid isikuandmeid me võime teie kohta koguda?

Kogume ja töötleme, käesolevale privaatsusavaldusele linkivate veebisaitide kaudu, isikuandmeid, mis ei tuvasta teid otseselt nime järgi (nt IP-aadressid) ega sisalda teie isikuandmeid, kuid mida võidakse kasutada meie veebisaidile juurdepääsu saanud konkreetse arvuti või seadme tuvastamiseks ning mida saab kasutada teie tuvastamiseks kombineerituna muude teatud andmetega. Saame selliseid isikuandmeid, kui meie veebisaite kasutate.
Teie isikuandmed, mida töötleme käesolevale privaatsusavaldusele linkivate veebisaitide kaudu, võivad sisaldada järgmist liiki isikuandmeid:
 • demograafilised andmed;
 • võrguidentifikaatorid;
 • IP-aadress;
 • andmed meie küpsistest;
 • kolmandate isikute küpsised; ja/või
 • sotsiaalmeedia kasutamine ja kasutus.
Kui kogume isikuandmeid, mille alusel saab teid otseselt tuvastada, sisaldavad järgmised privaatsusavaldused lisateavet selle kohta, mida me võime koguda, kuidas me neid kogume, millistel eesmärkidel me neid kasutame, kellele võime neid avaldada ja millised on teie õigused selliste andmete meiepoolse kasutuse piiramiseks. Palun klõpsake järgmistel privaatsusavaldustel, mis on teie ja meie vaheliste kokkupuudete osas asjakohased.

Kuidas me teie isikuandmeid kasutame?

Teie isikuandmete töötlemine hõlmab teie isikuandmete dokumenteerimist, korrastamist, struktureerimist, säilitamist, kohandamist või muutmist, päringute tegemist, lugemist, kasutamist, edastamise, levitamise või muul moel kättesaadavaks tegemise teel avalikustamist, ühitamist või ühendamist, piiramist, kustutamist või hävitamist.
Võime töödelda teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel:
 • meie ettevõtte nõuetele vastavuse ning rajatiste turvalisuse ja infoturbe tagamise eesmärkidel;
 • Allergani süsteemide, rajatiste, dokumentide, vara ja infrastruktuuri kasutamise või juurdepääsu volitamiseks, võimaldamiseks, haldamiseks, jälgimiseks või lõpetamiseks;
 • teie ja meie vaheliste kokkupuudete jälgimiseks;
 • oma programmide ja teenuste auditeerimiseks vastavuskontrolli eesmärkidel;
 • kui meil on õiguslikud kohustused isikuandmeteid töödelda;
 • statistiliseks analüüsiks, sh meie teenusepakkujate poolt tehtud analüüsid;
 • veebisaidi haldamiseks; ja/või
 • turundustegevusteks, sh kolmandate isikute küpsiste jälgimiseks ning teie huvidel põhineva profiili loomiseks teie ja meie või teiste isikute vaheliste kokkupuudete alusel.
Mis tahes muude eesmärkide puhul, mis kohustavad meid teid teavitama ja teilt nõusolekut saama, sh nende eesmärkide puhul, mida nõuavad kohalikud õigusaktid, hangime teie nõusoleku enne teie isikuandmete töötlemist neil eesmärkidel.

Mis on teie isikuandmete töötlemise õiguslik alus?

Kohalduvad õiguslikud alused teie isikuandmete töötlemiseks konkreetsetel eelnevalt loetletud eesmärkidel hõlmavad muuhulgas järgmist.
 • Lähtuvalt teie nõusolekust: teatud juhtudel võime küsida teilt teie isikuandmete kogumiseks ja töötlemiseks nõusolekut. Kui otsustate anda meile oma nõusoleku, võite hiljem oma nõusoleku tagasi võtta (või nõusolekust loobuda), võttes meiega ühendust, nagu on kirjeldatud käesoleva poliitika hilisemas jaotises „Kuidas meiega mis tahes küsimuste või murede korral ühendust võtta?”. Juhime tähelepanu sellele, et juhul, kui võtate oma nõusoleku tagasi, ei mõjuta see juba aset leidnud isikuandmete töötlemist. Kui töötleme teie isikuandmeid teilt saadud nõusoleku alusel, anname teile üksikasjalikuma teabe teilt nõusoleku saamise ajal.
 • Kohalduvate seaduste järgimiseks või lepingu täitmiseks: teatud juhtudel peame töötlema teie isikuandmeid asjakohaste seaduste/õigusaktide järgimiseks või oma kohustuste täitmiseks, mis on seotud lepinguga, kus teie olete osapooleks. Kui töötleme teie isikuandmeid oma õiguslike kohustuste täitmiseks, pole teil tõenäoliselt võimalik sellist töötlemist vaidlustada, kuid tavaliselt on teil õigus selliste andmetega tutvuda või neid üle vaadata, kuni see ei takista meil oma õiguslike kohustuste täitmist. Kui töötleme teie isikuandmeid oma kohustustuste täitmiseks, mis on seotud lepinguga, kus teie olete osapooleks, ei pruugi teil olla võimalik sellist töötlemist vaidlustada või juhul, kui otsustate sellise töötlemise vaidlustada või nõusolekust loobuda, võib see mõjutada meie võimet teie ees lepingulisi kohustusi täita.
 • Oma õiguspäraste huvide kaitsmiseks: võime töödelda teie isikuandmeid oma õiguspäraste huvide kaitsmiseks teiega suhtlemisel ning teie ja meie vaheliste kokkupuudete haldamiseks seoses meie toodete ja teenustega, teadusuuringutega ja haridusvõimalustega. Lisaks muudele järgnevates lõikudes kirjeldatud õigustele, mis teil võivad olla, on teil õigus sellise isikuandmete töötlemise osas vastuväiteid esitada. Vastuväite esitamiseks võite võtta meiega ühendust, nagu on kirjeldatud käesoleva poliitika hilisemas jaotises „Kuidas meiega mis tahes küsimuste või murede korral ühendust võtta?”.

Küpsised ja muud sarnased isikuandmete kogumiseks kasutatavad tehnoloogiad

Veebimajakad
Meie veebisaidid võivad kasutada nn veebimajakate tehnoloogiat, mis võimaldab koguda külastatavuse andmeid. Veebimajakas on väike graafiline element veebilehel või e-kirjas, mis võimaldab jälgida lehekülgede vaatamisi või kirjade avamisi. Külastatavuse andmeid kogutakse, kui külastate ühte meie veebisaitidest meie veebisaiti majutava arvuti (ehk meie veebiserveri) kaudu.

Võime kasutada teatud veebilehtedel või e-kirjades, mida teile saadame, veebimajakate tehnoloogiat (tuntud ka kui „action-märgendid” või „nähtamatud GIFid”). Võime kasutada veebimajakaid, et selgitada välja, milliseid meie saadetud e-kirju avati ja kas e-kiri pani lugeja tegutsema. Veebimajakad aitavad analüüsida ka veebisaitide tõhusust, sest nendega saab mõõta saidi külastajate arvu või saidi võtmeelementidel klõpsanud külastajate arvu.

Küpsised
Käesolev veebisait võib kasutada küpsiste tehnoloogiat. Küpsis on väike andmefail, mille veebisait saab salvestada teie arvuti kõvakettale asukohta, kus hoitakse internetibrauseri faile. Küpsis säästab teid vaevast teatud teavet veebisaidi teatud aladel uuesti sisestada, sest küpsiste abil saab panna saidi külastaja poolt varem sisestatud teavet „meeles pidama”. Lisaks aitavad küpsised pakkuda teile kasutajaspetsiifilist sisu ning jälgida, kuidas veebisaidi sektsioone kasutatakse. Küpsiseid võime teie arvutisse salvestada meie ning seda võivad teha ka kolmandad isikud, kellega meil on lepingulised suhted, nt veebianalüütika teenusepakkujad ja reklaamivõrgustike teenusepakkujad. Enamik internetibrausereid vm tarkvara võimaldab teil oma brauseri sätteid muuta, et küpsised arvuti kõvakettalt kustutada, blokeerida kõik küpsised või näha enne küpsise salvestamist hoiatust. Lisateavet nende funktsioonide kohta vt oma brauseri juhendist. Kui te ei luba küpsiseid oma arvutisse salvestada, võib saidi funktsionaalsus olla piiratud ja teil ei pruugi olla võimalik paljusid saidi funktsioone kasutada.

Jälituskeeld
Te saate oma veebitegevuse jälgimist vältida mitmel erineval viisil. Üks võimalus on aktiveerida oma brauseri säte, mis teavitab külastatavaid veebisaite sellest, et te ei soovi, et need teie kohta teatud andmeid koguks. Seda nimetatakse jälituskeelu (ingl „Do-Not-Track – DNT”) signaaliks. Juhime tähelepanu sellele, et hetkel meie veebisaidid ega veebipõhised ressursid neile veebibrauseritelt saadud signaalidele ei reageeri. Hetkel ei eksisteeri universaalselt aktsepteeritud normi selle kohta, mida ettevõte peaks jälituskeelu signaali tuvastamisel tegema.

Google Analytics
Võime kasutada Google Analyticsit oma veebisaidi toimimise parandamiseks ja selleks, et mõista, milliseid veebisaidi osasid kasutatakse. Google Analytics kasutab külaliste kohta andmete kogumiseks tehnilisi tööriistu nagu autori küpsised ja Javascripti kood. Google Analyticsi teenus jälgib saidi külastajaid, kellel on JavaScript lubatud. Google Analytics jälgib anonüümselt seda, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, kust nad veebisaidile tulid ja mida nad veebisaidil tegid. Google Analytics kogub kasutajatelt eelnimetatud andmeid.

Neid andmeid kasutatakse veebisaidi haldamiseks ja värskendamiseks. Kasutame neid andmeid ka selleks, et hinnata, kas saidi külastajad on oodatud demograafilises rühmas ja kuidas sihtpublik saidi sisus navigeerib.
 1. Loobumisklausel
  Google Analytics pakub loobumisklauslit veebisaidi külastajatele, kes ei soovi oma andmete kogumist. Lisateavet selle võimaluse kohta leiate siit: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.
 2. Andmete kasutamine Google’i poolt
  Google ja täielikult selle omanduses olevad sidusettevõtted võivad säilitada ja kasutada, kooskõlas oma eraelu puutumatuse poliitikaga (vt http://www.google.com/privacy.html vms internetiaadress, mida Google võib aeg-ajalt muuta), neid andmeid, mis koguti seoses teiepoolse Google Analyticsi andmete avaldamise ja jagamise kasutamisega.
Sotsiaalmeedia pluginad
Meie veebisaidid kasutavad sotsiaalmeedia pluginaid, et saaksite oma andmeid hõlpsalt teistega jagada. Kui külastate meie veebisaite, võib meie veebisaidil oleva sotsiaalmeedia plugina haldaja salvestada teie arvutisse küpsise, mis võimaldab sellel haldajal tuvastada oma veebisaidil isikuid, kes on varem meie saite külastanud. Kui olete varem meie veebisaiti sirvides olnud sisse logitud sotsiaalmeedia veebisaidile, võivad sotsiaalmeedia pluginad võimaldada sellel sotsiaalmeedia veebisaidil saada teid otseselt tuvastada võimaldavaid andmeid, mis näitavad, et olete meie veebisaiti külastanud. Sotsiaalmeedia plugin võib koguda neid andmeid selliste külastajate kohta, kes on suhtlusvõrgustikku sisse logitud olenemata sellest, kas nad meie veebisaidil olevat pluginat tahtlikult kasutavad või mitte. Lisaks võimaldavad sotsiaalmeedia pluginad sotsiaalmeedia veebisaidil jagada teie tegevusi meie veebisaidil teiste vastava sotsiaalmeedia veebisaidi kasutajatega. Sotsiaalmeedia pluginate mis tahes sisu pole Allergani kontrolli all. Lisateavet sotsiaalmeedia veebisaitide pluginate kohta vt vastavate saitide privaatsusavaldustest ja andmete jagamise avaldustest.

Laste isikuandmed

Käesolev sait pole mõeldud ega loodud kasutamiseks alla 16-aastastele isikutele. Me ei kogu teadlikult isikuandmeid ühegi alla 16-aastase isiku kohta.

Kuidas me teie isikuandmeid kogume?

Kasutame teie isikuandmete kaotsimineku, varguse, väärkasutuse, volitamata juurdepääsu, muutmise, avaldamise ja hävitamise eest kaitsmiseks valdkonnas tunnustatud korralduslikke, tehnilisi ja füüsilisi kaitsemeetmeid. Juurdepääs teie isikuandmetele on piiratud ainult neile töötajatele ja meie nimel tegutsevatele kolmandatele isikutele, kellel on õigustatud vajadus sellisele juurdepääsule oma töökohustuste täitmiseks. Me edastame teie isikuandmeid meie nimel tegutsevatele kolmandatele isikutele ainult juhul, kui oleme saanud neilt kirjalikud kinnitused, et teie isikuandmeid kaitstakse viisil, mis on kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega ning meie eraelu puutumatuse poliitikatega ja protseduuridega.

Kellele ja millal me teie isikuandmeid avaldame või kellega ja millal neid jagame?

Avaldame teie isikuandmeid järgmistele isikutele või jagame neid järgmiste isikutega.
 • Meie globaalsed sidusettevõtted, nagu kirjeldatud eespool.
 • Kolmandad isikud, kellega meil on sõlmitud lepingud, mille alusel nad pakuvad teenuseid meie nimel, et teostada tegevusi või funktsioone mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega eespool kirjeldatud eesmärkidel. Kui me seda teeme, nõuame neilt meie nimel tegutsevatelt kolmandatelt isikutelt, et nad kaitseksid neile avaldatud isikuandmete konfidentsiaalsust ja turvalisust. Kui käesolevas privaatsusavalduses pole teisiti sätestatud, peavad need kolmandad isikud nõustuma lepingutes sellega, et nad ei kasuta ega avalda teie isikuandmeid ühelgi muul eesmärgil kui need, mis on vajalikud meile teenuste pakkumiseks, meie nimel teenuste pakkumiseks või kohalduvate seaduste või õigusaktide järgimiseks.
 • Valitsusasutused, audiitorid ja ametivõimud. Võime avaldada teie isikuandmeid valitsusasutustele, ametivõimudele ja audiitoritele õiguspärastele teabenõuetele vastamiseks või muul juhul, mida näevad ette seadused, õigusaktid või valdkonna eeskirjad.
 • Potentsiaalsed või tegelikud kolmandatest isikutest ostjad. Kui otsustame oma ettevõtte restruktureerida või loovutada müümise, liitumise või omandamise kaudu, võime jagada teie isikuandmeid tegelike või tulevaste ostjatega. Nõuame kõigilt sellistelt ostjatelt teie isikuandmete käitlemist kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega.

Kuidas me teie isikuandmeid rahvusvaheliselt edastame?

Võime edastada teie isikuandmeid oma ülemaailmsetele sidusettevõtetele. Allergani sidusettevõtete nimed ja kontaktandmed leiate aadressilt https://www.allergan.com/home. Lisaks võivad need sidusettevõtted edastada teie isikuandmeid meie muudele ülemaailmsetele sidusettevõtetele. Mõned meie sidusettevõtted ja nende andmebaasid võivad asuda riikides, mis ei taga sarnasel tasemel andmekaitset, kui nõuavad teie elukohariigi seadused. Sellest hoolimata on kõik meie sidusettevõtted kohustatud käitlema teie isikuandmeid kooskõlas käesoleva privaatsusteatisega ja meie andmekaitsepoliitikate ning protseduuridega.

ELi-USA ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield teatis: Allergan ja selle Ameerika Ühendriikides asuvad sidusettevõtted võivad saada Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) ja Šveitsi elanike isikuandmeid. Me järgime ELi-USA ja Šveitsi-USA andmekaitseraamistiku Privacy Shield põhimõtteid (Privacy Shieldi põhimõtted), mis on seotud EMP ja Šveitsi elanike isikuandmete kogumise, kasutamise ja säilitamisega. Kui käesoleva privaatsusteatise ja Privacy Shieldi põhimõtetes on vasturääkivusi, on ülimuslikud andmekaitseraamistiku põhimõtted. Kui soovite lugeda lisateavet andmekaitseraamistiku Privacy Shield kohta ja vaadata meie sertifikaati, külastage veebisaiti https://www.privacyshield.gov/. Nagu nõuab andmekaitseraamistik Privacy Shield, lahendab vaidlused kolmandast isikust vahekohus nimega The International Centre for Dispute Resolution (ICDR). Kui teil on meie suhtes kaebusi, mis on seotud andmekaitseraamistiku Privacy Shield nõuetele vastavusega, võite võtta ühendust otse meiega või ICDRiga aadressil http://go.adr.org/privacyshield.html. Teatud juhtudel võib teil olla võimalik algatada siduv vahekohtumenetlus. Meiepoolse Privacy Shieldi põhimõtete järgimise uurimis- ja jõustamisvolitused on USA föderaalsel kaubanduskomisjonil (ingl Federal Trade Commission).

Võime edastada teie isikuandmeid kolmandatele isikutele, kellega meil on sõlmitud lepingud, mille alusel nad pakuvad teenuseid meie nimel, et teostada tegevusi või funktsioone mis on seotud teie isikuandmete töötlemisega eespool kirjeldatud eesmärkidel. Meie kolmandad isikud on lepinguliselt kohustatud järgima kohalduvaid seadusi ja õigusakte, sh peab neil olema EList isikuandmete saamiseks juurutatud kehtiv ELi isikuandmete piiriülese andmete edastamise mehhanism, mis võib hõlmata isikuandmete kaitse „piisavuse” otsustamist Euroopa Komisjoni poolt, ELi-USA ja/või Šveitsi/USA Privacy Shieldi sertifikaate ja/või meiega sõlmitud lepingutes ELi standardklauslite jõustamist.

Kui soovite lisateavet teie isikuandmete piiriülese edastamise kohta, võtke meiega ühendust, nagu on kirjeldatud käesoleva poliitika hilisemas jaotises „Kuidas meiega mis tahes küsimuste või murede korral ühendust võtta?”.

Kui kaua me teie isikuandmeid säilitame?

Teie isikuandmeid säilitatakse, kuni meil on teiega suhe. Me talletame ja säilitame teie kohta kogutud isikuandmeid kooskõlas meie korporatiivse dokumentide säilitamise poliitikaga ning arhiveerime või kustutame need seejärel. Meie säilitamistavade üksikasjaliku graafiku leiate aadressilt https://www.allergan.com/home. Juhime tähelepanu sellele, et teatud andmeid võidakse säilitada kauem, kui jätkame teie ees lepinguliste kohustuste täitmist või kui seda nõuavad kohalikud õigusaktid.

Lingid kolmandate isikute veebisaitidele

Käesolev veebisait võib sisaldada meie külastajate mugavuse huvides linke muudele saitidele, mis on kolmandate isikute omanduses või haldamisel ning võivad meie arvates sisaldada kasulikku teavet. Neile saitidele ei kohaldu käesolevas dokumendis kirjeldatud poliitikad ja protseduurid. Me ei vastuta isikuandmete kogumise eest kolmandate isikute saitidel või nende poolt. Seega loobume mis tahes vastutusest, mis on seotud kolmanda isiku poolt kolmanda isiku veebisaidi kaudu hangitud isikuandmete kasutamisega. Soovitame nende saitidega otse kontakteeruda, et saada teavet nende privaatsus-, turbe-, andmete kogumise ja levitamispoliitikate kohta.

Millised on teie õigused?

Teil on õigus näha ja saada (sh elektrooniline) koopia oma isikuandmetest, mis meil teie kohta on. Samuti võite taotleda meie valduses olevate ebaõigete või mittetäielike isikuandmete parandamist. Samuti võite taotleda oma isikuandmete kustutamist, kui neid pole enam tarvis säilitada eesmärkidel, milleks need selle meile andsite; piirata oma isikuandmete töötlemist meie poolt ainult kindlatel eesmärkidel, kui kustutamine pole võimalik; või oma isikuandmete kasutamise osas vastuväiteid esitada. Teatud juhtudel võib teil olla õigus taotleda oma isikuandmete koopia saatmist teie valitud kolmandale isikule.

Kui soovite mõnda neist õigustest kasutada, võtke meiega ühendust, nagu on kirjeldatud käesoleva poliitika hilisemas jaotises „Kuidas meiega mis tahes küsimuste või murede korral ühendust võtta?”. Samuti on teil õigus esitada kaebus järelvalveasutusele (üksikasju vt hilisemast õiguste jaotisest), kui usute, et teie õigusi on rikutud.

Mis juhtub, kui me käesolevat privaatsusteatist muudame?

Võime aeg-ajalt käesolevat privaatsusteatist muuta, et see peegeldaks muutusi meie õiguslikes kohustustes või selles, kuidas me teie isikuandmeid töötleme. Teatame teile käesoleva privaatsusteatise mis tahes olulistest muudatustest ning mis tahes uus redaktsioon jõustub sellest teile teatamise hetkel.

Kuidas meiega mis tahes küsimuste või murede korral ühendust võtta?

Palun kasutage järgnevalt toodud kontaktandmeid, et võtta ühendust Allergani Euroopa Liidu andmekaitseametnikuga selleks, et:
 • küsida küsimusi;
 • kaebusi esitada või muredest teatada;
 • programmist või teenusest loobuda; ja/või
 • kasutada oma mis tahes eelnevalt kirjeldatud õigust, sh õigust andmetega tutvuda, neid parandada, ühest süsteemist teise üle kanda, nende osas vastuväiteid esitada, nende töötlemist piirata või taotleda nende kustutamist.

 • Allergani andmekaitseametnik Euroopa Liidus
  Postiaadress:
  Allergan Ltd, Marlow International Parkway, Marlow, Buckinghamshire, SL7 1YL, Ühendkuningriik
  E-posti aadress:
  IR-EUDPO@allergan.com

Millised õigusi saate kasutada?

Kui soovite lisateavet oma eraelu puutumatuse ja isikuandmete kaitsega seotud õiguste kohta või teil pole võimalik probleemi otse meiega suheldes lahendada ja soovite esitada kaebuse, võtke ühendust otse andmekaitseametiiga või juhtiva andmekaitsega tegeleva järelvalveasutusega, kes teostab järelvalvet Allergani üle.

  Iirimaa andmekaitsevolinik
  Postiaadress:
  Canal House, Station Road, Portarlington, R32 AP23 Co. Laois
  Telefoninumbrid:
  +353 57 8684800
  +353 (0)761 104 800
  E-posti aadress:
  info@dataprotection.ie